divider

Новини и статии

separator

насилие

КАК ДА СЕ ЗАЩИТИТЕ АКО СТЕ ЖЕРТВА НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ?

/ 0 Comments /

В последните месеци в кантората на „Кузманов, Ценков и Виденова” значително зачестиха случаите, в които нашите клиенти търсят помощ, тъй като са станали жертва на домашно насилие. Неинформираността на хората ни подтикна да дадем малко яснота относно това какво точно е домашно насилие и какви са законовите мерки за защита срещу него.
Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
Ако вие сте жертва на насилие от вашия съпруг; бивш съпруг; родител; партньор, с когото живеете или сте живели на семейни начала; лице, от което имате дете; дете или внук; първи братовчед; брат или сестра; чичо; леля; свекъри, свекърви, тъстове, тъщи; заварено дете; втора майка или баща; брат или сестра на съпруг; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство, веднага сигнализирайте в полицията, за да бъде насилникът спрян незабавно. Може да подадете молба до районното полицейско управление за налагане на спешни мерки за закрила от домашно насилие.
При евентуално съдебно производство във ваша полза би било ако имате свидетел на това, което сте преживяли. Тъй като често липсват преки очевидци на насилието, е добре да раз¬кажете на някой роднина, приятел, съсед или колега в подробности за случилото се.
Следващата стъпка е да се снабдите с медицинско свидетелство, в случай че актът на насилие е бил физически или сексуален. Важно е да знаете, че съгласно чл.4, ал.3 от Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие. Доказателство са също и протоколите, докладите и други актове, издадени от дирекциите “Социално подпомагане”, както и от психолози, консултирали пострадалото лице; протоколи или други документи от МВР, свидетелстващи за извършено домашно насилие.
В срок от един месец след акта на насилие може да подадете молба за издаване на заповед за налагане на защитни мерки, причинени от домашно насилие до районния съд по постоянен или настоящ адрес на пострадалото лице. Към молбата се прилага и декларация за извършено насилие. При подаване на молбата не се внасят държавни такси. В случай, че съдът издаде заповед, таксите се възлагат заедно с разноските по делото на извършителя на домашното насилие. Само при отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от вас, освен когато нямате навършени 18 години, когато сте поставен под запрещение или имате увреждания.
Делото се насрочва не по-късно от един месец от датата на подаване на молбата. Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.
Мерките за защита, които съдът може да наложи са задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми.
Ако са наложени мерки, с които се задължава извършителя да не извършва насилие и забрана извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата му, местата за отдих и той не изпълнява наложените мерки, тогава пострадалото лице сигнализира полицейските органи, който констатират нарушението, задържат нарушителя и уведомяват прокуратурата.
Гореописаните мерки се налагат от съда за срок от 3 до 18 месеца.
Важно е да се знае, че отговорността по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя. При дело за развод или дело за упражняване на родителски права, ако има издадена заповед за защита по реда на закона за защита от домашно насилие, същата се взема предвид от съда и е повод за налагане на привременни мерки.
В случай, че вие сте жертва на домашно насилие, адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” ви съветва да защитите своите права като се консултирате с юридически експерт. Ако решите да сe доверите на нас, знайте, че с радост ще ви подкрепим, защото „Вашият казус е нашата кауза!”.

separator

separator