divider

Административно право


Адвокатска кантора „Кузмонов Ценков и Виденова” предлага консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове; обжалване на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация; обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи; административни процедури свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството; консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки; процесуално представителство пред всички държавни ведомства и общински органи; процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне на правни становища и процесуално представителство при възникване на съдебен спор. Ние работим с висококвалифицирани счетоводители с над 30 годишен стаж работещи с правните норми установяващи вида и размера на данъците като част от фиска, реда на тяхното събиране, а също така и другите обществени отношения, свързани с възникването, изменението и прекратяването на фискалните задължения за плащане на данъци. Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага и лесен и бърз достъп до Агенция по вписвания във връзка с изготвянето и подаването на документи за Годишни Финансови Отчети на юридически лица.
Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага правни консултации и изготвяне на правни становища както по отношение на публичноправните отношения между лечебните заведения за болнична и доболнична помощ, и МЗ / Министерство на здравеопазването/, НЗОК, БЛС, пациентски организации и други, така и по частноправни отношения – лекар – пациент, пациент – лечебно заведение и др. Сферата на медицинското право е пъстра кумулация от отношения, която изисква професионален опит и Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага на своите корпоративни клиенти и възможност за абонаментно обслужване. При възникване на съдебен спор Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага и процесуално представителство.
  • Работни езици на Адвокатската кантора – английски, немски и руски

separator