divider

Гражданско право


Адвокатска кантора „Кузмонов Ценков и Виденова” предлага правни консултации и съдействие по гражданско-правни въпроси; изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус; консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори; Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения; абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица; охранителни производства; консултации в изпълнителното производство по изваждане на изпълнителен лист и заповедното производство; процесуално представителство и защита в съдебно-изпълнително производство; правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения; процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на граждански дела – в областта на вещното, облигационното, търговското, трудовото, осигурителното, банковото, застрахователното, авторското, семейното и наследственото право.

Адвокатска кантора „Кузманов Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне и набавяне на документи и процесуално представителство при възникване на въпроси в областта на вещното право; изготвяне на договори; нотариални актове за учредяване/прекратяване или всякакви действия, свързани с ограничени вещни права; изготвяне на всякакви правни становища, свързани с покупко – продажба на недвижими имоти и движими вещи; процесуално представителство свързано с всякакви спорове с движими и/или недвижими вещи.
Адвокатска кантора „Кузманов Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство при възникване на въпроси в областта на облигационното право; изготвяне на договори и споразумения за извършването на всякакви услуги, доставки, изработки, посредичество и други правоотношения между физически и/или юридически лица; изготвяне на всякакви правни становища, свързани с каквито и да било облигационни отношения; процесуално представителство, свързано с всякакви спорове обвързани с облигационите правоотношения.
Адвокатска кантора „Кузманов Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне и набавяне на документи и процесуално представителство при въпроси, звързани с всякакви търговски сделки и търговски договори; извъшрване на процесуално представителство във връзка с всякакви търговски правоотношения; консултации и услуги свързани с ЮЛСИЦ.
Адвокатска кантора „Кузмонов Ценков и Виденова” предлага правни консултации и процесуално представителство при различни брачни искове и въпроси от семейно-правно естество; при искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред; вещноправни искове за собственост след развода; искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака; първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред; увеличаване на първоначално присъдена издръжка; спорове за възлагане упражняването на родителските права; определяне режим на лични отношения между родители и деца; заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България; ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи; установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване; предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата; изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация.
Адвокатска кантора „Кузмонов Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство при възникване на наследствено-правни въпроси; определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя; приемане и отказ от наследство; изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания; дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството; делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.
Адвокатска кантора „Кузманов Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне и набавяне на документи и процесуално представителство при възникване на въпроси в областта на вещното право; изготвяне на договори; нотариални актове за учредяване/прекратяване или всякакви действия, свързани с ограничени вещни права; изготвяне на всякакви правни становища, свързани с покупко – продажба на недвижими имоти и движими вещи; процесуално представителство свързано с всякакви спорове с движими и/или недвижими вещи.
Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне на правни становища и процесуално представителство при възникване на съдебен спор. Осигурителната система в Република България се дели на два основни дяла – социално осигуряване и здравно осигуряване, които осъществяват дейност на практика чрез фондове за социално и пенсионно осигуряване – в сферата на социално осигуряване и чрез Национална Здравноосигурителна Каса – в сферата на здравното осигуряване.
Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага правни консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство при възникване на въпроси в областта на авторското право и сродните му права; осъществяване на процесуално представителство при установителни и осъдителни авторскоправни искове; изготвяне на договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, на издателски и продуцентски договори.
В областта на застрахователното право – Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага правни консултации и изготвяне на правни становища както по отношение на публичноправните отношения между застрахователните компаниии, презастрахователни компании и КФН / Комисия за финансов надзор/, НББАЗ /национално бюро на българските автомобилни застрахователи/, на международно и национално ниво, така и по отношение на частноправните отношения между застрахован – застраховащ и застраховател. Ние имаме дългогодишен професионален опит в сверата на Застрахователното право и услуги и можем да ви предложим съвети по отношение на; Къде?, Кога? и Как? – да се застраховате. Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” работи с голям набор от застрахователни специалисти и можем да предложим на нашите корпоративни клиенти и възможност за оптимизиране на техните застрахователни продукти. При възникване на съдебен спор Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага и процесуално представителство.
Адвокатска кантора „Кузманов, Ценков и Виденова” предлага правни консултации и изготвяне на документация, както за поръчители, така и за изпълнители на обществени поръчки в съответствие с правните норми на ЗОП /Закон заобществените поръзки/. Ние ви предлагаме ежедневна информация за предстоящи и текущи обществени поръчки посредством АОП / Агенция по обществени поръчки/. При наличието на явна порочност в производството по дадена обществена поръчка предлагаме на нашите клиенти и процесуално представителство – с цел защита на техните интереси.
  • Работни езици на Адвокатската кантора – английски, немски и руски

separator